When or Where When or Where

เมืองมิสเคด้า (Mtskheta)

เรตติ้ง 7

เมืองมิสเคด้า (Mtskheta) เป็นศูนย์กลางทางศาสนาของประเทศจอร์เจีย เมืองที่เก่าแก่ที่สุดของจอร์เจีย ตั้งอยู่ห่างจากกรุงทบิลิซี ประมาณ 20 กม. และในอดีตเมืองนี้เคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรอิเบเรีย (Iberia Kingdom) ซึ่งเป็นราชอาณาจักรของจอร์เจียในช่วง 500 ปีก่อนคริสตกาล ถึงปี ค.ศ. 500 แต่ตอนนี้ ไม่มีอะไรจากสมัยนั้นหลงเหลืออยู่แล้ว ศาสนาคริสต์เข้ามาเผยแผ่ในเมืองนี้ช่วงศตวรรษที่ 4 องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนที่นี่เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1994

ระยะเวลาที่แนะนำ

1-3 ชั่วโมง

ราคา

  • ต่ำ
  • ปานกลาง
  • สูง

ที่อยู่

Mtskheta, จอร์เจีย

เวลาทำการ

ทุกวัน 24 ชั่วโมง
*โปรดตรวจสอบวันและเวลาอีกครั้งก่อนเดินทาง