When or Where When or Where

สะพานสายรุ้ง โอไดบะ (Rainbow Bridge)

เรตติ้ง 8

สะพานสายรุ้ง (Rainbow Bridge) เป็นสะพานแขวน 2 ชั้นที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นทางข้ามอ่าวโตเกียวระหว่างเมืองชิบะอุระและโอไดบะ เมื่อปี พ.ศ. 2536 ด้วยความยาว 570 เมตร ซึ่งสะพานแห่งนี้ถือเป็นจุดชมวิวที่สวยงามของโอไดบะเนื่องจากในช่วงกลางคืนจะมีการเปิดไฟสว่างไสวดูสวยงาม โดยไฟฟ้าทุกดวงบนสะพานนี้ใช้กระแสจากพลังงานแสงอาทิตย์นั่นเอง อีกทั้งใกล้ๆ กันนั้นเองยังเป็ฯที่ตั้งของรูปปั้นเทพีเสรีภาพที่จำลองแบบมาจากสหรัฐอเมริกาอีกด้วย

ระยะเวลาที่แนะนำ

1 ชั่วโมง

ราคา

  • ต่ำ
  • ปานกลาง
  • สูง

ที่อยู่

3 Chome Kaigan, Minato City, Tokyo 105-0000, Japan

เวลาทำการ

ทุกวัน 24 ชั่วโมง
*โปรดตรวจสอบวันและเวลาอีกครั้งก่อนเดินทาง