When or Where When or Where

พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว (Shew Thalyang Buddha)

เรตติ้ง 6

พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว หรือ พระนอนชเวตาลยอง สร้างโดยพระเจ้าเมงกะติปะ กษัตริย์มอญ เมื่อ พ.ศ.1537 หรือในสมัยอาณาจักรสุธรรมวดี ปัจจุบันพระนอนองค์นี้มีอายุ 1,018 ปี ยาว 55 เมตร ซึ่งเป็นพระนอนไสยาสน์ที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 รองจากพระนอนในเมืองย่างกุ้งที่มีชื่อว่าพระนอนตาหวาน ที่มีความยาว 70 เมตร เดิมพระนอนชเวตาเลียวถูกทิ้งร้างมาเป็นเวลานาน และได้มีการค้นพบเมื่อครั้งที่อังกฤษเดินทางมาสำรวจเส้นทางรถไฟในพม่าเมื่อราว 100 ปีก่อน จากนั้นจึงได้บูรณะจนใหญ่โตสวยงาม

ระยะเวลาที่แนะนำ

1 ชั่วโมง

ราคา

  • ต่ำ
  • ปานกลาง
  • สูง

ที่อยู่

Wundwin, Myanmar (Burma)

เวลาทำการ

ทุกวัน 06.00-21.00 น
*โปรดตรวจสอบวันและเวลาอีกครั้งก่อนเดินทาง