When or Where When or Where

ระเบียงแก้วเทียนเหมินซาน (Tianmenshan Glass Walk)

เรตติ้ง 5

ระเบียงแก้วเทียนเหมินซาน (Glass walkways at Tianmen Mountain) เป็นสะพานกระจก ซึ่งมีระยะทางอยู่ที่ 60 เมตร ล้อมรอบไปด้วยหน้าผาสูงชัน ความกว้างของระเบียงแก้ววัดจากขอบหน้าผาได้ประมาณ 3 ฟุต มีความหนา 2.5 นิ้ว ถือเป็นการท้าทายนักท่องเที่ยวที่อยากมาสัมผัสทิวทัศน์อันงดงามบนเขาเทียนเหมินซาน ซึ่งทุกท่านจะต้องสวมผ้าหุ้มรองเท้าขณะเดินบนระเบียงแก้ว เพื่อรักษาความปลอดภัยขณะเดินชม และความสะอาดความใสของกระจก

ระยะเวลาที่แนะนำ

1 ชั่วโมง

ราคา

  • ต่ำ
  • ปานกลาง
  • สูง

ที่อยู่

Tianmen Mountain, Yongding, Zhangjiajie, China

เวลาทำการ

ทุกวัน
*โปรดตรวจสอบวันและเวลาอีกครั้งก่อนเดินทาง