When or Where When or Where

เฉิงตู

Chengdu

เฉิงตู ( Chengdu )

เมืองเฉิงตู เมืองเอกของมณฑลเสฉวน ตั้งอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำหมิน ประชากรเมืองเฉิงตูมีราว 10 ล้านคน เป็นหนึ่งในสามของเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในภาคตะวันตกของจีน ในปัจจุบันเป็นทั้งศูนย์กลางด้านการเมือง การทหาร และด้านการศึกษาของภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้ เมืองเฉิงตูเคยได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าอยู่ที่สุดของจีน

สถานที่ท่องเที่ยวแนะนำ

ทัวร์เฉิงตูสุดพิเศษ