When or Where When or Where

นิวเดลี

New Delhi

นิวเดลี ( New Delhi )

กรุงเดลี (Delhi) หรือ นิวเดลี (New Delhi) เมืองหลวงที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานของประเทศอินเดีย เมืองนี้เต็มไปด้วยสุเหร่า ป้อมปราการ และอนุสรณ์สถานที่หลงเหลือจากประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ นอกจากนั้นเมืองนี้ยังเป็นมหานครที่ใหญ่ที่สุดในประเทศอินเดียมีชื่อเต็มว่า National Capital Territory of Delhi ตัวเมืองแบ่งพื้นที่ออกเป็น 2 ส่วน คือ เดลีเก่า (Old Delhi) เป็นเขตวัฒนธรรมในสมัยโบราณ จะมีศาสนสถาน เช่น มัสยิด และสุเหร่า เป็นจำนวนมาก และอีกส่วนหนึ่งคือ เดลีใหม่ หรือ นิวเดลี (New Delhi) ซึ่งเป็นเมืองหลวงของอินเดียในปัจจุบัน เป็นส่วนที่อังกฤษสร้างขึ้น เป็นที่ตั้งรัฐสภา สถานที่ทำการของรัฐบาล ถือเป็นศูนย์กลางการปกครองของอินเดียเลยก็ว่าได้ สำหรับนิวเดลีจะเป็นเมืองสมัยใหม่ที่ประกอบไปด้วยย่านการค้าทันสมัยมากมาย ถ้าเพื่อนๆ มาเที่ยวอินเดียต้องแวะชมเมืองหลวงของประเทศอินเดียกันดูสักครั้ง

สถานที่ท่องเที่ยวแนะนำ

ทัวร์นิวเดลีสุดพิเศษ