When or Where When or Where

เซินเจิ้น

Shenzhen

เซินเจิ้น ( Shenzhen )

เซินเจิ้น (Shenzhen) เมืองชายแดนที่ตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลตรงข้ามกับเกาะฮ่องกง โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือเขตเมืองเซินเจิ้น เขตเศรษฐกิจพิเศษเซินเจิ้น และเขตมณฑลเซินเจิ้น ซึ่งในอดีตเมืองแห่งนี้เป็นเพียงแค่หมู่บ้านชาวประมงเท่านั้น แต่ในปี ค.ศ. 1980 กลับถูกคัดเลือกให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ และนั่นก็ทำให้เซินเจิ้นกลายเป็นเมืองที่มีความเจริญและเพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกอันทันสมัยดังเช่นปัจจุบัน นอกจากนั้นยังได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงที่สุดอีกด้วย

สถานที่ท่องเที่ยวแนะนำ

ทัวร์เซินเจิ้นสุดพิเศษ