When or Where When or Where

ป้อมอันนานูรี (Ananuri Fortress)

เรตติ้ง 6

ป้อมอันนานูรี (Ananuri Fortress) ป้อมปราการเก่าแก่ที่สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 16-17 ร่องรอยของซากกำแพงที่ล้อมรอบป้อมปราการแห่งนี้ ได้หลงเหลือไว้เปรียบเสมือนม่านที่ซ่อนเร้นความงดงามของโบสถ์ 2 หลังที่ตั้งอยู่ภายใน ซึ่งเป็นโบสถ์ของชาวเวอร์จิน ภายในยังมีหอคอยทรงสี่เหลี่ยมใหญ่ที่ตั้งตระหง่านให้เราได้ชม

ระยะเวลาที่แนะนำ

2 ชั่วโมง

ราคา

  • ต่ำ
  • ปานกลาง
  • สูง

ที่อยู่

Ananuri Fortress Complex Ananuri Georgia

เวลาทำการ

ทุกวัน 09.00-20.00 น.
*โปรดตรวจสอบวันและเวลาอีกครั้งก่อนเดินทาง