When or Where When or Where

โบสถ์ทรินิตี้เมืองทบิลิซี (Holy Trinity Cathedral of Tbilisi)

เรตติ้ง 8

โบสถ์ทรินิตี้แห่งเมืองทบิลิซี หรือ วิหารศักดิ์สิทธิ์ของเมืองทบิลิซี เป็นโบสถ์หลักของคริสตจักรออร์โธดอกจอร์เจีย ตั้งอยู่ในทบิลิซีเมืองหลวงของจอร์เจีย สร้างขึ้นในระหว่างปี 1995 ถึง 1997

โบสถ์แห่งนี้ถือเป็นโบสถ์หลักในจอร์เจียที่มีความสูงอันดับ 3 ของโลก ด้านในโบสถ์ ผู้หญิงทุกคนจะต้องใช้ผ้าคลุมศีรษะตามหลักศาสนา โดยสืบเนื่องมาจากอัครทูตของพระเยซูคริสต์ และปฏิบัติตามหลักการทางเทววิทยาอย่างไม่มีการเปลี่ยนแปลงมาตั้งแต่สมัยศาสนาคริสต์ยุคแรก

ระยะเวลาที่แนะนำ

1-2 ชั่วโมง

ราคา

  • ต่ำ
  • ปานกลาง
  • สูง

ที่อยู่

Holy Trinity Cathedral of Tbilisi Tbilisi Georgia

เบอร์ติดต่อ

โทร. +995 595 29 70 99

เว็บไซต์

เวลาทำการ

ทุกวัน 10.00-18.00 น.
*โปรดตรวจสอบวันและเวลาอีกครั้งก่อนเดินทาง