When or Where When or Where

รูปปั้นมาเธอร์ ออฟ อะ จอร์เจียน (Mother of Georgian)

เรตติ้ง 8

รูปปั้นมาเธอร์ ออฟ อะ จอร์เจียน (Mother of Georgian) หรืออีกชื่อหนึ่งคือ Kartlis Deda ตั้งอยู่ที่เมืองทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย เป็นรูปปั้นหญิงสาวสูง 20 เมตร บนยอดเขาโซโลลากิ (Solo Laki Hill) อีกหนึ่งสัญลักษณ์แห่งจิตวิญญาณของชาวจอร์เจีย รูปปั้นนี้สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1958 เพื่อฉลองนครทบิลิซีอายุครบ 1,500 ปี และเป็นรูปปั้นที่สะท้อนถึงจิตวิญญาณและนิสัยของคนจอร์เจียได้เป็นอย่างดี

ระยะเวลาที่แนะนำ

30 นาที

ราคา

  • ต่ำ
  • ปานกลาง
  • สูง

ที่อยู่

Mother of Georgia Sololaki St Tbilisi Georgia

เวลาทำการ

ทุกวัน 24 ชั่วโมง
*โปรดตรวจสอบวันและเวลาอีกครั้งก่อนเดินทาง