When or Where When or Where

ทิวทัศน์ภาพเขียนสิบลี้ (Ten-mile Natural Gallery)

เรตติ้ง 5

ภาพเขียนสิบลี้ (Ten-mile Natural Gallery) ตั้งอยู่ในอุทยานอู่หลิงหยวนในเมืองจางเจียเจี้ย เกิดจากแนวช่องแคบของทิวเขาเทียนจื่อซานที่ประกอบด้วยยอดเขารูปร่างแปลกๆ เรียงรายกัน 200 ยอด โดยมีลำธารเล็กๆไหลผ่านตามแนวทิวเขาเป็นภาพที่สวยงามราวกับภาพเขียนพู่กันจีนที่มีความยาวต่อเนื่องประมาณ 3 กิโลเมตร

ระยะเวลาที่แนะนำ

1-2 ชั่วโมง

ราคา

  • ต่ำ
  • ปานกลาง
  • สูง

ที่อยู่

Wulingyuan District, Zhangjiajie, Hunan, China

เวลาทำการ

ทุกวัน 08.00-17.00 น.
*โปรดตรวจสอบวันและเวลาอีกครั้งก่อนเดินทาง